Algemene Voorwaarden Phoenix lifestyle

1 Toepassingsgebied 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Phoenix lifestyle verricht voor de klant, hierna te noemen: “deelnemer”, met betrekking tot het volgen van Bodytec Training, Airzone behandeling en/of andere diensten/activiteiten uit het aanbod van Phoenix lifestyle. 
1.2 Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen in de rechtsverhouding tussen Phoenix lifestyle en de deelnemer, maar ook tussen de deelnemer en door Phoenix lifestyle bij de uitvoering van deze overeenkomst betrokken derden, zoals – doch niet beperkt daartoe – trainers, begeleiders en consulenten, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.
 1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de Phoenix lifestyle. 

2 Totstandkoming van de overeenkomst 
De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de door de deelnemer een ingevuld/ondertekend en overgedragen formulier met de aandachtspunten voor trainen met Miha Bodytec, Airzone behandeling en/of een inschrijfformulier door Phoenix lifestyle is ontvangen.

3 Wederzijdse verplichting
3.1 Op Phoenix lifestyle rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de Bodytec Training, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de Bodytec Training.  De inhoud van de Bodytec Training wordt door de Personal Trainer bepaald.  Evenals de Airzone- en massage behandeling. Phoenix lifestyle voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting.
3.2 De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de trainer/coach zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Phoenix lifestyle aan te gaan, zijn arts te raadplegen. 

4 Trainingsvoorwaarden, lestijden, vakantie en verhindering
4.1 Er wordt altijd getraind onder begeleiding met een maximaal aantal deelnemers per les. De tijden voor deelname worden vastgesteld door Phoenix lifestyle. Tijdens officiële feestdagen is Phoenix lifestyle gesloten. Phoenix lifestyle behoudt zich het recht tijdens officiële schoolvakanties gesloten te zijn en/of een aangepast trainingsrooster te voeren, zonder dat dit zal leiden tot reductie van de abonnementskosten of teruggave.
4.2 De deelnemer wordt verzocht bij verhindering minstens 24 uur vooraf aan de afspraak uit te schrijven via de reserveringsapp van Phoenix lifestyle om de verhindering door te geven. 
4.3 De vakantieregelementen per abonnement vorm:
4.3.1 30 – 60 of 90 dagen pakket is de vakantiesluiting niet meegerekend in de prijs. De gesloten dagen worden, met het aantal weken, doorgeschoven in het vervolgabonnement. Voorbeeld: Indien er 1 week vakantie is wordt de incasso van het vervolgabonnement 1 week later gestart.
4.3.2 Bij een 1x per week of 2x per week incasso abonnement zijn de vakantie sluitingen van Phoenix lifestyle voor Bodytec trainingen in het abonnement verrekent. Er zijn 13 weken per kwartaal. Per kwartaal is Phoenix lifestyle 1 week gesloten. Alle abonnementen zijn berekend op 12 weken trainen.
4.3.3 Ga jezelf op vakantie buiten de vakantie sluiting van Phoenix lifestyle geef dit door op e-mailadres: info@phoenixlounge.nl. Het aantal weken van deze vakantie schuift de incasso datum evenredig op.
4.3.4. In de zomervakantie is Phoenix lifestyle 2 weken gesloten en is het zomerrooster actief. 
4.3.4.1 Bij een 30- 60 – 90 dagen pakket, gaat het vervolgabonnement 2 weken later in.
4.3.4.2 Bij een 1x per week abonnement krijgt abonnementhouder krediet retour voor een extra les per week. Deze 2 kredieten zijn geldig zolang abonnementhouder lid is. Het krediet/les is zelf in te plannen, rekening houdend met 2 hersteldagen tussen 2 trainingen.
4.4.4.3 Bij een 2x per week abonnement schuift de incasso datum met 2 weken op. De verschuiving van de incasso datum vindt elk jaar plaatst op 1 augustus .

5 Prijzen en betaling 
5.1 Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
5.2 Betalingen geschieden per automatische incasso voor aanvang van het begin van de nieuwe termijn. Bij automatische incasso dient er zorg te worden gedragen voor voldoende saldo en correcte bank en adresgegevens. In geval van regelmatige storno’s behoudt Phoenix lifestyle het recht de overeenkomst te beëindigen, waarbij u automatisch de toegang voor deelname tot de Phoenix lifestyle wordt ontzegd. Een eventuele achterstand is per direct opeisbaar. De betaling van de starterspakketten en/of shop aankopen kan ook geschieden door een betaling per factuur.
5.3 Phoenix lifestyle is gerechtigd prijzen aan te passen, maximaal eens per jaar en maximaal met 5% van de huidige tarieven. De eventuele prijsverhogingen wordt 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.

6 Aansprakelijkheid 
6.1 Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Phoenix lifestyle leidt, dan is die aansprakelijkheid ten alle tijden beperkt tot het bedrag dat onder de ter zake afgesloten aansprakelijkheidsverzekering is verzekerd, vermeerderd met een eventueel door Phoenix lifestyle onder de verzekeringspolis verschuldigd eigen risico. 
6.2 In afwijking van het bepaalde in art. 6.1 sluit Phoenix lifestyle iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit of (in)direct verband houdt: - met de door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige informatie van welke aard dan ook; - met c.q. is te wijten aan het door de deelnemer niet opvolgen van een mondelinge- of schriftelijke instructie door of namens Phoenix lifestyle gegeven; - met dan wel het gevolg is van de lichamelijke- of geestelijke gesteldheid van de deelnemer, voor zover deze door de deelnemer niet aantoonbaar (tijdig) aan Phoenix lifestyle is mede gedeeld;
6.3 Indien er, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Phoenix lifestyle beperkt tot bedrag dat door Phoenix lifestyle in verband met de betreffende dienst in rekening is gebracht met als maximum € 2.000,00, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
6.4 Phoenix lifestyle sluit iedere aansprakelijkheid voor indirect geleden schade, alsmede voor schade door ontvreemding van goederen van deelnemers uitdrukkelijk uit. 

7 Contractduur, beëindiging of ontbinding 
7.1 1. De overeenkomst tussen Phoenix lifestyle en deelnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 7.2 De abonnementen worden na een maand stilzwijgend verlengd met iedere maal één maand en er wordt een opzegtermijn van één incasso maand gehanteerd. Opzegging van abonnementen dient per mail te geschieden. Per maand ontvang je de afgesproken aantal trainingen en deze kun je vanaf 8 weken van tevoren inplannen in Pay ‘n plan. De training kan tot 24 uur van tevoren worden gewijzigd naar een ander moment. 8 weken voor aanvang en tot 3 uur van tevoren kan er worden ingeschreven voor een training of therapie.
 7.3 Phoenix lifestyle is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. 
7.4 In uitzonderlijke situaties kan het abonnement worden opgeschort. De duur van de periode die wordt overeengekomen, wordt opgeschoven in de eerst volgende incassodatum.

8 Toepasselijk recht en geschillen
8.1 Op alle overeenkomsten met Phoenix lifestyle is het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen welk tussen Phoenix lifestyle en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van Rechtbank ‘s-Gravenhage, tenzij Phoenix lifestyle ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen. 
8.3 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de wederpartij van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, komen voor rekening van de wederpartij. 

9 Slotbepalingen 
9.1 Phoenix lifestyle is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel. 
9.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.